Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Stickersale.n

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stickersale.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stickersale.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stickersale.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stickersale.nl. Stickersale.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stickersale.nl dit mee binnen 2 (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Stickersale.nl zijn vrijblijvend en Stickersale.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's (€), exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.

4. Levering
4.1 De door Stickersale.nl opgegeven levertijd van 1-2 werkdagen wordt in vrijwel alle gevallen gehaald. Bij grote aantallen (10.000+) kan de levering langer duren, neem vooraf even contact op voor de exacte levertijd.
4.2 De levering van de stickers geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 De tekst op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spellingfouten worden door ons niet gecorrigeerd en zijn voor uw risico. Onleesbaarheid van teksten door gebruik van te kleine letters of een slecht leesbaar lettertype worden door ons niet gecorrigeerd en zijn voor uw risico.
4.4 Bestellingen na 15.00 uur worden de volgende werkdag behandeld.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stickersale.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
6.1 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Stickersale.nl de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
6.2 De klant zal Stickersale.nl vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Stickersale.nl alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

7. Aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Stickersale.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stickersale.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of een tegoedbon of geld retour.
7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Stickersale.nl in deze algemene voorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de eigenaar, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Stickersale.nl.
7.4 Geen van alle producten is geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
7.5 Stickersale.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten van Stickersale.nl.
7.6 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
7.7 Stickersale.nl verleent geen garantie op de hechting van de stickers indien deze niet door Stickersale.nl zijn aangebracht.
7.8 De klant is verantwoordelijk voor het juist invullen van de juiste verzend-, factuur-, persoons- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden direct en automatisch overgenomen door Stickersale.nl. Mocht de klant na het plaatsen van de bestelling een aanpassing willen doorvoeren in bovengenoemde gegevens dan zal Stickersale.nl administratiekosten van € 15,- exclusief btw in rekening nemen. Het aanpassen van gegevens na het plaatsen van een bestelling is alleen mogelijk als de verwerking van de bestelling nog niet heeft plaatsgevonden en kan dus alleen met toestemming van Stickersale.nl.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Stickersale.nl (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Stickersale.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stickersale.nl. 

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stickersale.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stickersale.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stickersale.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Onder overmacht verstaand wij ook de verlate levering en vertraging bij PostNL.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stickersale.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stickersale.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Ruilen en retourneren
12.1 Retourneren of ruilen is helaas niet mogelijk, het betreft maatwerk en wij kunnen geen producten meer opnieuw verkopen.
12.2 Wanneer een product beschadigd bij u aankomt, zullen wij dit opnieuw maken en op onze kosten aan u opnieuw toezenden.
12.3 Wanneer u een product ontvangt, en u voor welke reden dan ook niet tevreden bent met het geleverde product, heeft u een periode van zeven (7) dagen - na ontvangst van het product - om ons hiervan op de hoogte te stellen. Hierna vervalt uw recht op herroeping.

Laatste update: 19 mei 2023